Neondiod

Into arts and writing. Trying to keep both feet on the ground. NeonDiod just happened to be there.

onsdag, oktober 27, 2004

Second assignment!

Dagens New Age -rörelse

Carl Reinhold Bråkenhielm skriver en intressant uppsats: ”Vad är sanning?”, där han verkligen brottas med den traditionella religionens uppgörelse med det nytänkande som grupper, samlade under New Age –manteln, förespråkar. I denna ger han olika syner på humanism av kristen typ, judisk typ och muslimsk typ, och så ger han glimtar av den urbild som skapats i myterna kring en ny tidsålder (the New Age). Paul Heelas, författare till ”the new age movement”, skriver om rörelsen: From the detraditionalized stance of the New Age what matters is the ”arcane”, the ”esoteric”, the ”hidden wisdom”, the ”inner or secret tradition”, the ”ageless wisdom” (sid. 27).

Uppkomsten
Vad som är den huvudsakliga röda tråden i alla linjer från äldre traditioner, genom sekularisering och in i detta nya, (även förknippat med Postmodernism och i extrem form med Cyber,) är en balans i det kosmiska varandet och tron på det goda. The New Age skapades som bekant i USA under hippie-tiden. Åtminstone är detta vad som idag blivit hörnpelarna i rörelsen. Rörelsen tar avstånd från den kristna grundsynen om ont och gott, och tron på fadern och sonen och dess helige ande (sid. 284). Istället hålles verkligheten ihop av samband som kan benämnas te.x. Pan-psychism och som påverkas av den sanna naturen, enligt New Age. Mycket av detta påminner om österländska livsåskådningar som t.ex. Taoismen. Man lever i samklang med naturen, helst som vegetarianer (åtminstone enligt hinduismens karma-lära).

En förutsättning för en organisk ny tidsålder, borde i min åsikt vara att man återanvänder tidigare förkastade idéer ikring vår religion, och väver in dem i sin rätta plats i historien. Hedendomen är en idélära som fortfarande lever, och som fungerar just på detta sätt (se Martin Holmbergs Nyhedendomen som kulturkritik). Den innehåller drag av polyteism och panteism bl.a. En väsentlig term inom denna trosuppfattning är catma (sid. 239), som innebär en friare tolkningsmodell än den som en statlig kyrka skulle förespråka. Trots denna ”modernisering” är man trogen sin tradition. Detta gör länken till ett New Age möjlig, eftersom det är viktigt inom den senare att inte förneka det industriella samhällets framfart.

Vi är alla kosmiska barn
En annan grundpelare inom New Age är den, att vårt kosmiska medvetande har sett/ser likadant ut överallt och i all tid. Det finns t.o.m. en kosmisk grundritning – Logos (sid. 279). Den religiösa tron blir således till en personlig existenstiell fråga istället för en fråga om masskultur, vilket i sin tur tunnar ut hela det fantastiska uttrycket ”The New Age”, som nu innefattar allt från satanistisk kult till aurahealing. Nyckelord som insikt och okunskap nämner Bråkenhielm i sin rätta mening, nämligen den att empati och kärlek är det som håller människor ihop i symmetriska mönster, inte någon sorts förnekelse av olikheter eller beundran av andras åsikter.

Dessa pelare är alla på ett djupare plan, om man ser på rörelsen från ett fågel-perspektiv ser man tydligare den symmetriska ordningen. New Age fungerar som ett paraply över många olika – vitt skilda åskådningar, dock har de alla gemensamt att de handlar om ett nytt gränsöverskridande. Rörelsen är till för svarta, vita, gamla och unga, sjuka och friska. Den motsätter sig helt eventuella nazistiska/faschistiska strömningar i den bemärkelsen att dessa lett till katastrofer under historiens gång. Därmed betyder inte det att alla de tankar som ingick i en pangermansk ideologi är oanvändbara.

Rudolf Steiners lära går ut på ett sammanhängande hermetiskt arv, de fysiska lagarna, och en djupt ekologisk medvetenhet, mycket likt dagens New Age. Han formulerade en utopisk vision för det ideala samhället. Han skapade grunderna till en antroposofisk medicin, ett antroposofiskt lantbruk, antroposofisk konst, skriver Olav Hammer (Profeter mot strömmen, ur Akashakrönikan, sid. 315.) . De insikter gångna tiders upplysta människor fått kan även vi uppnå, på villkor att vi följer rätt metod. Det finns en ”kosmisk minnesbank” för alla att tillgå.

I The Aquarian Conspiracy (i The New Age – An anthology of essential writings, William Bloom) skriver Marilyn Ferguson om ”upplysta” människor: ”They find that they have a sane, healthy centre, the wherewithal to deal with stress and to innovate, and that there are friends out there. (…) They try to describe a sense of awakening after years of being asleep, the coming together of broken parts of themselves, a healing and home-coming. In the transformative process we become the artists and scientists of our own lives.” Hon säger att vi alla har förmågan att laga det som gått sönder i psyket, och hur det är viktigt att vi vågar känna oss som barn. Bildterapi kan ta fram minnen från vår barndom. Folk som skadat sig kan känna sig som hela.

En grön ideologi
Jag sluter mig till en åsikt som Olav Hammer uttrycker i sin bok: ”På spaning efter helheten, NEW AGE, en ny folktro?”, nämligen den att mycket i rörelsen blivit alltför kommersiellt och att det verkliga budskapet ”tunnats ut”(se Jean Vernette, New Age) som effekt av detta. På sidan 124 skriver Hammer: …New Age, säger många nyhedniska, är ett uttryck för en patriarkalisk, konservativ, amerikansk medelklassideologi. Därmed tror jag att ockultism kan användas som ett redskap, inte för att utveckla en nynazism, utan för ett organiskt ”back to nature”- tankesätt som med nyhednisk/pagansk grund kan vända trenden och rädda världen från en undergång (jag tänker på kemiska vapen, mass-svält, oljeutsläpp och ”koncentrationsläger” för slaktdjur m.m.). Enligt Jean Vernette är det just en sådan konspiration som New Age handlar om.

Vi har nu passerat epoken då nord och syd står i krig mot varandra och den ”Tredje Världen” plågas utav industrivärldens överkonsumtion. Eller vi passerar den, kanske man ska säga. Numera finns även en ”Fjärde ” värld som bygger på en utplåning av dessa globala orättvisor. Kanske handlar det om att man omvärderar uttrycket ”rikedom” och värde. Är pengar tid eller tvärtom? Kanske är de konstnärliga förmågor som folk äger i de ”fattiga” delarna av världen långt mycket värdefullare än vårat kapital? Man kan inte ta allt för givet i en värld som denna, i så fall går vi mot vår egen undergång. Detta uttalar bl.a Marilyn Ferguson om Vattumannens tidålder.

Hur rör man sig i ett New Age-samhälle?
Det stora jobbet med en New Age- skapelse är att bena ut alla de flöden som kommer från olika håll. Att alla har sin egen etniska bakgrund gör att vi skapar en individuell skepnad åt oss själva. Gjorde vi det skulle vi snart drunkna i alla budskap. Vi lever trots allt i ett konsumtionssamhälle och även ”helare” och instruktörer vill ha betalt för det de gör eftersom de lär ha utbildat sig inom sitt yrke. Man kan inte svälja allt som glimmar. Det är viktigt att inte tappa fotfästet utan att betänka valen man gör.

Paul Heelas förmedlar hur viktigt det är att våga tänka fritt, ”to let go”, som han uttrycker det. Detta innebär också ett frikopplande från det allmänna samhället och dess manipulativa maskineri. (Sidan 25 i The New Age Movement) ”One becomes fully responsible when one becomes aware that there is an alternative to the life of the ego and the strategy of blaming society for one is wrong with one’s life.” Det är alltså av vikt att inse var i samhället man befinner sig, och vad man har för roll. Den rollen kan ingen hitta åt en, utan insikten om vem man vill vara måste komma inifrån. Det är en intuition som måste väckas upp, ibland våldsamt.

Language assignment

Språkets nyckelfunktion

Inledning - Vad är ett språk?
”Det är som en bro mellan olika kulturer” har jag hört sägas. Språk är oerhört väsentligt i förståelsen mellan människor: språken har olika uttryck för ordens betydelse, ofta ingår ett symbolsystem som vecklar ut sig ju mer insikt man får om ett språk. Språket har ofta en anknytning till någon form av nation. En nation kan ha många språk, många dialekter medandra varianter och slanguttryck.

Ett språk kan naturligtvis vara kroppsspråk, bildspråk eller teckenspråk men i de allra flesta fall när man talar om ett språk menar man nog ett enhetligt tal- och skriftsystem. Det språk man växte upp med har stor anknytning till ens sätt att tolka omgivningen och i sättet att uttrycka sin personlighet; tappar man sitt modersmål är man ute på hal is. Modersmål och nuvarande identitet har en stark anknytning så tillsvida, att man formas från första stund man lär sig tala med ett språk som barn. Människorna utbyter kontakt på detta sätt, och mycket tidigt börjar inlärning av betéendemönster att sätta spår i ens personlighet och blir till en del av den egna kommunikationen.

IDENTIFIKATIONEN MED sitt MODERSMÅL
Henning Johansson beskriver i sin artikel På kvällen lades renhud vid renhud situationen som uppstod i hans familjekrets då skolan tvingade alla samiska elever att lära sig svenska. Använde de sitt hemspråk fick de bestraffning. Det ledde till analfabetism och en total alienation av de människor som redan kände sitt land men tvingades förneka och lära om vad som för dem tycktes vara rena fantasitermer. Detta är ett perfekt exempel på den förvirring som kan uppstå om respekten flyttas från det egna språket till ett annat – då den traditionsinlärda känslan ifrågasätts och ersätts med ett icke komplett alternativ. I hålrummet uppstår bara frågor och ensamhet. Vad jag menar är att många människor tvingas återuppläras i sitt eget hemspråk efter att de genom drastiska omständigheter förlorat det de ägt i fråga om kunskap. Kunskap ger oss självkänsla, och därifrån är inte steget långt till en egen identitet.

Den samiska urholkningen
Med språkets långsamma död barskrapades även kulturen och samerna tvingades anpassa sig till det svenska samhället. Johansson berättar: ”Att två språk, nordsamiska och meänkieli (tornedalsfinska), talades om vartannat var fullkomligt självklart. (…)Undervisningsspråket var svenska, som för alla var ett första språk. Att lära sig detta första främmande första språk tog mycket kraft. (…) Vad generationers erfarenheter hade lärt om språks och kulturers lika värde smulades för många barn effektivt sönder av skolan!”. Det handlar alltså inte om språklig torftighet utan om en ”våldtäkt” på det egna språket. De samiska språken var inte tillåtna i den nya världen. Här gällde det att stå upp för vad man hade för modersmål om inte den kulturella bakgrunden skulle lämnas bakom helt och hållet. Jag ser en klar anknytning till Samers svårighet att smälta in i dagens moderna Sverige och den språkliga våldtäkten i förra århundradet. Den start man får i livet präglar också stadier senare i livet.

Det nyskapande språket
I boken Samisk etnobiologi förklaras hur vuxna och barn ofta har olika benämningar på saker och ting. Detta för att barnens värld ska bevaras som den är, och inte färgas av de vuxnas erfarenheter av vad något egentligen ÄR. ” Ett exempel på detta är den gyllenglänsande, regnbågsskimrande broskkrössvampen (Exidia cartilaginea) som är stor som en snigel. Den fångar barnens intresse och de benämner den gonagasbaika (’kungaskit’). (…) De vuxna brukar inte samma namn på den och har i de flesta fall inte ens lagt märke till dess existens. Om de vuxna pressas på dess namn kallar de den helt enkelt för fiskes guoppar, ’gul svamp’.

New Age-språk
Förutom de vanliga nationalspråken och alla de dialekter som spridit sig finns det nyskapade språk som inte begränsar sig inom ett landområde. Ett sådant ”New Age”-språk är Esperanto, ett annat som skapats på liknande sätt, för att hålla många grupper tillsammans, är det indiska nationalspråket Hindi. Det var ett försök till att nå så många som möjligt inom de nya gränserna, och i de norra delarna utav landet fungerar det bra (trots att engelskan är nästan jämställt med Hindi) som huvudspråk.

När ett folk rör på sig bildas ofta ett nyskapande och samtidigt traditionsbundet språk Resandefolk lämnar ofta efter sig uttryck som används som slang i mera alldagliga kretsar. Romanni är det officiella zigenarspråket. Här är språk väldigt tätt sammanlänkat med individens identitet. Romanni talas bara romer emellan och den bevisar en stark tillhörighet. Även dessa finner det svårt att hålla ihop språket eftersom det finns ett allmänt hat mot denna människogrupp, och man vill inte mera öppet än nödvändigt visa att man är en ”tattare”: ”Många av våra barn och unga, klarar inte att tala rommani. På det sätt vi gör nu, att skriva ned vårt språk, hjälper vi alla i vårt land till att förstå sitt språk. Alla folk i hela världen har gett ut sitt språk. Nu gör vi det också.” (Resandefolket, Bo Hazell)

SÅ FÅR VI POSITIVA KULTURMÖTEN
Språk som används på ett lekfullt sätt utvecklas lättare, t.ex. så kan poesi få orden att skifta i betydelse eftersom poesin är fritt skrivarna som slipper rätta sig efter skriftspråkets regler. Barn hittar ofta på egna ord som har en helt ny betydelse för de vuxna. Vi har i min familj ett ord som min bror uppfann: ”skapila”. Att göra skapila betyder att stryka någon på ryggen, ungefär som lätt massage. Ordet kommer från ”skapula” som är ett Latinskt ord och det betyder ”skulderblad”. Detta ord är numera erkänt i större delen av min familjekrets, och det finns ingen synonym till ordet, vad jag vet. Ett språk ska framför allt inte vara stelt, utan skifta i form och färg (bildligt talat) för att upplevas som levande.

Flerspråkighet
Det är nog väldigt viktigt att respektera andra människors känslor för språket – att framför allt inte döma för lätt en okänd användning av ord utan att lyssna och försöka förstå. Sedan är det viktigt, tycker jag, att komma ihåg att språk ofta ställer till med missförstånd. Man kanske inte är oense på en punkt, utan man förstår helt enkelt ej varann. Eftersom ett språk inte bara är en massa tomma ord, utan ord med betydelse och med känslomässiga band, är det inte bara att översätta emellan språk ”rakt av”. Ofta blir en fusion mer riktig, eller om en människa växer upp i en flerspråkig miljö så skapas av sig självt de självklara språken ett för ett.

Seija Wellros menar i sin bok Språk, kultur och social identitet att det är fullt möjligt att tillhöra mer än en ”nation” eller grupp med hjälp av språket. Hon säger: (sid. 156) Den [tvåspråkigheten] ökar också möjligheterna till en positiv identifikation med två etniska grupper och till ett fullvärdigt medlemskap i de båda. Rimligen fungerar det på samma sätt hur många olika språk man än vuxit upp med, under förutsätt att man kunnat tala med någon nära person, någon som har samma modersmål.

Lev i nutiden
Ett språk utvecklas hela tiden och ligger därför ”i tiden” på ett eller annat sätt. I dag är det tillåtet att säga saker som var obcent för femtio år sedan, inte för att ordet har förändrats, men för att associationerna förändrats. Det gäller helt enkelt att hänga med. Det är viktigt att inse att dialekter och språk kan sakna direkta referenspunkter, att det finns ”gap” i ett språks ordförråd är inte ovanligt. Jag menar på, i samklang med den så kallade Sapir-Whorf-hypotesen, (se sid. 21 i Kulturmöten till vardags) att du först blir introducerad till en ny vy av världen, då du upptäcker de många skiftande nyanser i språket. Så länge man vägrar förändras vägrar världen förändras.

Det blir även viktigt att i sociala sammanhang vara öppen så man förstår var gränser är satta. Någon kan känna sig kränkt om man passerar en otillåten gräns. Wellros (sid. 38, Kulturmöten…) har en fyra nivåer beskrivande bild av personliga sfärer som hålls i harmoni hos en frisk människa. Dessa nivåer sitter som en skyddande aura runt individen i en form av ”fysiskt språk”. Dessa nivåer är följande: Intimsfär, Personlig sfär, Social sfär och Offentlig sfär. Den beskriver de olika personligheter som ingår i en identitet, och de olika roller och funktioner de fyller. Från att ha vistats i den privata sfären kan man enkelt förflytta sig ut i den offentliga. Man är mångskiftande som en kameleont!

Acceptera olikheten
Vad är en identitet egentligen? Den förekommer förstås på flera olika nivåer. Det kan röra sig om klasstillhörighet, könstillhörighet, ideologisk tillhörighet eller en tillhörighet i religion. En etnisk tillhörighet är, anser jag, något mycket väsentligt, något man bör värna om. Den är förstås ett vapen när det gäller att utesluta personer, men då man som människa mår bra av att uppleva det man kallar ”rötter” kan det hjälpa i att finna självkänsla. Wellros hävdar att ”den etniska identiteten är så sammanvävd med språket” (sid. 154) att den kan märkas tydligare än alla andra identiteter, detta på grund av modersmålets betydelse. Alltså ett klart samband mellan språk och identitet. Också en antydning om vikten att acceptera ett framväxande mångkulturellt samhälle, där olikheter i ursprung kan synas men samtidigt tolereras. ”När mångfalden präglar vardagen lär man sig nyansera all kategorisering”, som Annick Sjögren uttrycker sig i Här går gränsen (sid. 178). Detta tillämpas även på den språkliga funktionen, en förutsättning för att man ska lära ”känna” ett språk.

Avslutning -Som en nyckel
Ibland fungerar ett språk lite som koder i ett samhälle. Utan att ha lärt sig språket har man heller inga nycklar, det blir svårt att ta sig runt i dagliga ärenden och få det att fungera. Därför är det viktigt att lägga ner lite extra energi på det nya språket när man först kommer till ett nytt land, och inte tänka: ”det fixar sig ändå” (d.v.s. om man inte är väldigt lättlärd, har språkkänsla eller om man kanske har ett jobb där man lär sig automatiskt). Det kan eventuellt vara en dialekt man måste lära sig, även om man behärskar det officiellt talande språket. Men det handlar förstås om många nivåer av sociala språk man måste lära sig i ett annat land, hur du klär dig, vilka färger du använder och vilka du umgås med spelar även roll. Det gäller för alla ”aliens” att skaffa sig en egen kulturell skattkista och integritet i det samhället han/hon förflyttat sig till.

KÄLLOR
Språk, kultur och social identitet – Seija Wellros
På kvällen lades renhud mot renhud – Henning Johansson (KRUT nr. 72 1994)
Mer än ett språk – Ewa Westergren, Hans Åhl
Samisk etnobiologi – Håkan Tunòn, Ingvar Svanberg
Resandefolket – Bo Hazell
Annick Sjögren – Här går gränsen.
Seija Wellros – Kulturmöten till vardags.
Fråga 2b
Skrivning i Kulturidentitet, 10 poäng

Erika Barrett Chotai
Juli 2002 (omskrivning)

måndag, oktober 18, 2004

Unionen...

Hej!
Sitter här och funderar på Yogan, och hur STOR den blivit. Det är bra, det finns olika alternativ numera. Men på något sätt känns det lite meningslöst att gå en dyr Svensk utbildning. Har idag cyklat runt i staden för att finna min körskola som flyttat på sig. Det pinsamma var att jag tagit fel på tiden (upptäckte jag väl hemma igen, och lite sur). Jag hittade en öppen, men urflyttad lokal samt en iflyttad men låst dörr. Ja,ja!

Hur ska jag göra? Ta ledigt från skolan imorgon och ta igen lite teori?
Jag längtar till Indien.

Snart har jag qigong-läger. Trevligt!!
Mys

fredag, oktober 15, 2004

Old Poem.

Forget the wet socks and take a blunder for life is but a joke of vampires…fetch the water of spirit burden that is within, suffer with beauty. Drink and give

Passions do see eyes with a surprise
Fruit come longer of a smell of oil. Perfumed Silas. A baptised frog under sea, my horse friend.

Sins are as good in heaven as on earth. Find my key to the dwarf that holds my door and you will look at my window
Baby’s got new shoes,man

(From 2001?)

Återförening

Det ljuvliga i att bli vän med någon som man varit i gräl med...det finns inte mycket skönare.

Det är väl bara så. Vi har alla jobb att sköta, som både inspirerar och stressar. Vi MÅSTE vara olika för att orka med att sköta den egna båten, men det kan vara svårt att se olikheterna genom någon man står så nära.

Jag förbjuder inte, utan förväntar mig. Jag försöker att tolerera det mesta, men ibland har man bara inte orken. Då ryker vi ihop; han och jag (min älskade och mej).
pussåkram!

tisdag, oktober 12, 2004

Hello

Hello there.
I know womanhood is tricky. Hard because I get sick each time of blood!!!
I suppose that's what makes us so bloody special, too!

måndag, oktober 11, 2004

Rättvisa i GB

Jaha.
Hörde på radion: tydligen ska det omprövas, polisens insatser under "kravallerna" i Göteborg. Kanske ska man ha rätten att demonstrera FÖR Fred i framtiden.

Något annat: Det finns människor som måste genomgå gynekologiska undersökningar om och om igen för att doktorn inte kan avgöra vilken sjukdom det rör sig om. OK. Men hur skulle det kännas att vara Hon?

Radion är Bra.
Kram!
e.

fredag, oktober 01, 2004

Skriver uppsats...

Ja, det blir då bara svårare och svårare att hitta fram till korrekt kunskap...
Risken med mina uppsatser är att de "flyter ut" och ganska orelevanta inför själva frågeställningen man fått.

Hur GÖR man??
Bara jobba på, antar jag.

Fint väder idag.

ekonomi

Rödakorsett bryter isol.

musicyourmindwillloveyou sightsoundcollective

NeonDiod as Art, Deviantart

bloglines

LastFM

MySpace!!!

ReseDagBok

Fractal Gallery

Liten Blogg

Thylacine Track

den Andre.

Hilma af Klimt

Fatta-Festival

Vedic Art hemsida

Empati (cirkus)

massagestol, bara en detalj (?)

Astrologi, hinduisk -

Horoskop!.

Jimi Barrett BLOGG.

*HuMlaB, Umeå university.

Emmaus hemsiDa

MOONSHAKE musikförening(konsertarrangörer)